Đặt làm trang chủ    Thêm vào danh sách yêu thích
Ghi nhớ

Xin hãy đọc cẩn thận bản Thoả thuận này trước truy nhập vàp website thông tin khu công hiệp Việt Nam www.viipip.com. Để được phép nhận thông tin và truy cập vào website VIIPIP.COM, người sử dụng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website VIIPIP.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản Thoả thuận này. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP VIIPIP.com.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email [email protected].

“THỎA THUẬN” này được ký kết bởi VIIPIP.com với bất kỳ một cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, cơ quan, công ty hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com  (được gọi chung là “Người sử dụng hoặc “bạn”).

VIIPIP.com là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng truy cập thông tin về các khu công nghiệp do VIIPIP.com cập nhật hoặc từ những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó.

VIIPIP.com do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành (PAT) sở hữu và điều hành. VIIPIP.com chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của VIIPIP.com mà người sử dụng có thể thay đổi được.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
1.1. Truy cập tới website VIIPIP.com
Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới VIIPIP.com. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website VIIPIP.com.  

1.2. Trách nhiệm người sử dụng.
Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website VIIPIP.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: việc bạn sử dụng website VIIPIP.com, kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website VIIPIP.com và phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối các thiết bị của bạn tới website VIIPIP.com. Bạn đồng ý bạn sẽ không:

a) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

b) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

c) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

d) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

e) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website VIIPIP.com;

f) Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến; 

2. CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
2.1. Nội dung website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com
Bạn thừa nhận Nội dung trên website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com nói chung do VIIPIP.com, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp.

Bạn thừa nhận, website VIIPIP.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, website VIIPIP.com sở hữu bản quyền trong việc  xem và cảm nhận, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, in một bản sao của từng đoạn nội dung, tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website VIIPIP.com, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

 2.2       Nội dung do Người sử dụng cung cấp.
Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website VIIPIP.com phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người nắm giữ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website VIIPIP.com mà không có hạn chế gì.

Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền hoặc được dùng theo ủy quyền, ”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website VIIPIP.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó.

Bạn cũng cho phép website VIIPIP.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website VIIPIP.com dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

 3. CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC
Bạn thừa nhận, website VIIPIP.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế với các công việc. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website VIIPIP.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.

Bạn cũng hiểu rằng, website VIIPIP.com không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tệp được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website VIIPIP.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Tuy nhiên, website VIIPIP.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ.

Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Bản thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Website VIIPIP.com khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website VIIPIP.com không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với bản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website VIIPIP.com không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website VIIPIP.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác.

Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website VIIPIP.com có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó.

Website VIIPIP.com giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của VIIPIP.com vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website VIIPIP.com hoặc các nhóm thứ ba khác, vi phạm luật hiện hành hoặc những điều không hay khác.  

4.CHẤM DỨT
Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com trong điều hành VIIPIP.com, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website VIIPIP.com. Website VIIPIP.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website VIIPIP.com mà không thông báo với các hành động mà VIIPIP.com tin là vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website VIIPIP.com đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà VIIPIP.com tin là có hại đến website VIIPIP.com và những người sử dụng khác.

Website VIIPIP.com với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt bản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website VIIPIP.com nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ VIIPIP.com, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị . 

5. LIÊN KẾT - CÁC TỪ CHỐI CÁC CAM KẾT - CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
5.1. Các liên kết
Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website VIIPIP.com. Tất cả nội dung và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website VIIPIP.com hoặc được kiểm soát bởi VIIPIP.com.

Website VIIPIP.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website VIIPIP.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website thông tin khu công nghiệp VIIPIP.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website VIIPIP.com, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website VIIPIP.com.  

5.2.  Từ chối các bảo đảm
Hãy dùng sự suy xét tốt nhất của bạn trong việc đánh giá tất cả các thông tin hoặc các ý kiến được trình bày trên website VIIPIP.com. Chính sách của website VIIPIP.com không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do người sử dụng, cộng tác viên hoặc nhóm độc lập khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng website VIIPIP.com là sựu mạo hiểm riêng của bạn .

Website VIIPIP.com, và công ty mẹ, hoặc các giám đốc nhân viên, các đại  lý, các cộng tác viên, hội viên, người cấp phép hoặc ác nhà cung cấp khác cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ không đảm bảo rằng website VIIPIP.com hoặc mọi kết nối từ Internet từ hoặc đến website VIIPIP.com sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót, rằng các nhược điểm sẽ được sửa chữa, hoặc site này, kể cả các vùng tương tác hoặc máy chủ tạo ra nó không bị nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác

Ban quản trị website cũng không đảm bảo về các kết quả nhận được từ việc sử dụng website viipip.com hoặc về sự chính xác, sự ủy quyền, trình tự, sự đầy đủ, tính đúng, tính tin cậy, tính sẳn sàng của mọi nội dung, tính bất khả xâm phạm, thông tin, dịch vụ được cung cấp thông qua website viipip.com. 

5.3. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý 
Trong bất kỳ trường hợp nào, website viipip.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, các đại lý, cộng tác viên không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc nhóm thứ ba khác về mọi thông tin hoặc nội dung chứa đựng rong phạm vi mọi site được liên kết hoặc từ website viipip.com có thể có lỗi kỹ thuật , cac lỗi không chính xác khác hay các lỗi in.

Những thông tin cập nhật cũng như thay đổi được bổ sung định kỳ vào nội dung trong đây, những thay đổi này sẽ được cập nhật trong các phiên bản mới của website viipip.com hoặc thay đổi về nội dung bất kỳ lúc nào

 6.BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website VIIPIP.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website VIIPIP.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website VIIPIP.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website VIIPIP.com.  

7. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Bản Thoả thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ website VIIPIP.com đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của website VIIPIP.com về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của website VIIPIP.com đối với người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết đó.

VIIPIP.com cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Việc sử dụng website VIIPIP.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở trụ sở của VIIPIP.com.

Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. công ty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành sở hữu và điều hành VIIPIP.com, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website VIIPIP.com.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website VIIPIP.com và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn VIIPIP.com thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin và địa chỉ (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc.

VIIPIP.com cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với VIIPIP.com nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website VIIPIP.com.

VIIPIP.com cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng website VIIPIP.com của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, VIIPIP.com cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế kiểu trình duyệt, địa chỉ IP, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do VIIPIP.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên một website của VIIPIP.com, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến website VIIPIP.com, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website thông tin của VIIPIP.com. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khác bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ VIIPIP.com liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên website thông tin của VIIPIP.com, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng VIIPIP.com, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của VIIPIP.com biết.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng website VIIPIP.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây.

 a) Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên VIIPIP.com, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ chủ đầu tư các khu công nghiệp, các nhà thông tin, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không. 

b) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

c) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; bảo vệ các quyền hay tài sản của Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành, hoặc các công ty đối tác; ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng

d) Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý. 

e) Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo thông tin hoặc tài khoản xem hồ sơ thông tin của các khu công nghiệp của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành (hay VIIPIP.com). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến VIIPIP.com hay các tài sản khác Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành.

 Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục thông tin trên website của họ (đôi khi được gọi là “khu vực thông tin”). Thông tin cá nhân và/hoặc có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các khu vực thông tin trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của VIIPIP.com.

Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Website của công ty các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của VIIPIP.com và cách họ sử dụng site.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực thông tin, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do VIIPIP.com và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, Cty TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn.

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn. Ngoài người quản trị website VIIPIP.com hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của VIIPIP.com ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. VIIPIP.com không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong website VIIPIP.com.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, VIIPIP.com có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới viipip hoặc từ dịch vụ trực tuyến của viipip, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi viipip nhận được thông tin bạn gửi tới, viipip sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của viipip.

 Bản thoả thuận này được lập ra, sử dụng Tiếng Việt làm bản gốc để đối chiếu và làm cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh. Bản dịch Tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo chung mà thôi.

 

Ban Quản trị
Website VIIPIP.com

Trang Chủ | Tin Tức | Tìm Kiếm | So Sánh| Thỏa Thuận Sử Dụng | Tra cứu mã số thuế cá nhân | Liên hệ | User

CÔNG TY TƯ VẤN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
Trụ sở chính: 62L/36 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng: Số 48 Đường số 11, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
®Ghi rõ nguồn : http://viipip.com  khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Giấp phép ICP số 60/GP-TTĐT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 05/04/2010.